Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy LOVE THE DRESS dostępny pod adresem internetowym lovethedress.pl prowadzony jest przez firmę Love The Dress Sp. z o.o.. ul. Bagatela 15/91 00-585 Warszawa; , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586557, NIP 5272745053, REGON 362524493,
 2. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem:
  a) Tel.: +48 570 167 030;
  b) e-mail info@lovethedress.pl;
  c) listownie ul. Bagatela 15/91 00-585 Warszawa.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   

II. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy LOVE THE DRESS Usługodawcy dostępny pod adresem: lovethedress.pl,
 2. Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Love The Dress Sp. z o.o. Bagatela 15/91 00-585 Warszawa; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586557, NIP 5272745053, REGON 362524493,
 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z oferty Serwisu,
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu ,
 8. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
 9. Formularz zamówienia - dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom złożenie zamówienia,
 10. Odzież - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy najmu pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą,
 11. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 12. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla Usługobiorcy po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Usługobiorca wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu,
 13. Dowód zakupu usługi – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT potwierdzający zakup usługi.
   

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
   

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu internetowego – formularz rejestracji.
 2. Rejestracji Konta można dokonać również podczas składania zamówienia.
 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  2. spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.
 4. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu.
 6. Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Usługodawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Usługodawcę, które były przyczyną blokady.
 7. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
   

V. ZAMÓWIENIA USŁUGI

 1. Serwis prowadzi działalność usługową na terytorium całej Polski polegającą na okresowym wypożyczaniu ekskluzywnej Odzieży.
 2. Usługobiorca dodatkowo może skorzystać z odpłatnej usługi polegającej na możliwości wypożyczenia Odzieży jedynie w celu jej przymierzenia na zasadach określonych w Rozdziale VI. Usługodawca zastrzega sobie, że zwrócona w ramach ww. usługi Odzież nie powinna nosić jakichkolwiek śladów użytkowania (Wypożyczenie w celu przymierzenia).
 3. Celem złożenia zamówienia usługi wypożyczenia Usługobiorca wybiera interesującą go Odzież i wypełnia Formularz zamówienia wskazując daty i okres wypożyczenia.
 4. Okres wypożyczenia wynosi 4 dni kalendarzowe na który składają się dzień otrzymania zamówienia (dzień pierwszy), okres wypożyczenia (dni od drugiego dnia do dnia zwrotu) oraz dzień zwrotu Odzieży (dzień ostatni). Zwracamy uwagę, że przy zamówieniach obejmujących dni ustawowo wolne od pracy pierwszy i ostatni dzień wypożyczenia powinny być dniami roboczymi. Usługodawca zastrzega sobie, że w przypadku usługi wypożyczenia o której mowa w ust. 2. ww. okres to wskazane przez Usługodawcę 2 dni robocze (dzień otrzymania zamówienia oraz dzień zwrotu).
 5. W sytuacji gdy ostatni dzień wypożyczenia Odzieży (dzień zwrotu) wypada w dzień ustawowo wolny od pracy – zwrot Odzieży powinien nastąpić następnego dnia roboczego.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Serwis potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Serwis informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przekazane do wysyłki.
 8. Dla Usługobiorcy oraz Usługodawcy wiążące są informacje zawarte na karcie informacyjnej Odzieży w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Odzieży, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm..).
 10. Do zawarcia umowy najmu odzieży dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia przez Usługobiorcę. W razie wątpliwości decyduje data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 11. Zamówienie jest realizowane we wskazanych terminach po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących płatności.
 12. Usługobiorca w terminie 7 dni przed dniem dostarczenia Odzieży ma prawo do:
  1. zmiany terminu wypożyczenia na termin późniejszy – w miarę dostępności,
  2. zmiany terminu wypożyczenia na termin wcześniejszy – w miarę dostępności i nie później niż na 7 dni przed nowym terminem wypożyczenia,
  3. zmiany rozmiaru Odzieży na inny – w miarę dostępności,
  4. zamiany Odzieży na inną dostępną w tej samej cenie lub droższej za dopłatą.
 13. Usługobiorca nie jest uprawniony do dokonywania żadnych poprawek krawiecki wypożyczonej Odzieży.
 14. Usługodawca ma obowiązek zawiadomić Usługobiorcę o braku zamówionej Odzieży w magazynie w terminach wskazanych w zamówieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Usługobiorca w takim przypadku może wyrazić zgodę na zmianę terminów zamówienia, zrezygnować z zamówionej Odzieży i w jej miejsce wybrać inną lub całkowicie zrezygnować z zamówienia.
 15. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Odzieży, Usługodawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, zawiadomić o tym Usługobiorcę i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
   

VI. ZWROT WYNAJMOWANEJ ODZIEŻY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest odesłać wypożyczoną Odzież w ostatnim dniu najmu.
 2. Odzież dostarczana jest w opakowaniach wykonanych pod kątem jak najlepszego zabezpieczenia zamówionej Odzieży, dlatego też zaleca się zwrot Odzieży przy wykorzystaniu opakowania, w którym zostało ono doręczone.
 3. Po odesłaniu Odzieży Usługodawca w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania sprawdza czy jest ona kompletna oraz czy nie zawiera uszkodzeń oraz zabrudzeń innych niż wynikające z użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Usługobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów za drobne uszkodzenia oraz dające się usunąć zabrudzenia Odzieży.
 5. W przypadku stwierdzenia większych uszkodzeń, niedających się usunąć zabrudzeń Usługodawca określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Odzieży do stanu z przed wypożyczenia.
 6. O określonym stopniu uszkodzeń Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę. Informacja przesyłana jest przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Usługodawca potrąca z karty kredytowej Usługobiorcy sumę określoną na podstawie pkt. 5 powyżej.
 8. W skrajnych przypadkach gdy odesłana Odzież jest zniszczona w stopniu niepozwalającym na jej dalsze użytkowanie, Usługobiorca potrąca pełną kwotę równowartości ceny katalogowej Odzieży.
 9. Za opóźnienia w zwrocie Odzieży Usługodawca może potrącać z karty kredytowej / płatniczej sumy w wysokości 20% ceny katalogowej sukienki za każde dwa kolejne dni zwłoki w zwrocie Odzieży.
 10. Maksymalna kwota możliwa do potrącenia na podstawie regulacji zawartych w niniejszym rozdziale nie może przekroczyć 200% ceny katalogowej Odzieży.
 11. Niezależnie od trybu przewidzianego powyżej, Usługodawca może dochodzić roszczeń na drodze postępowania cywilnego.
   

VII. OPINIOWANIE USŁUGI

 1. Usługobiorcy mają możliwość oceny usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez zamieszczanie opinii po realizacji usługi.
 2. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za publikowane przez siebie opinie.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Usługobiorców lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 4. Opinie nie spełniające warunków określonych w pkt. 3 powyżej lub sprzeczne z pozostałymi postanowieniami nn. Regulaminu mogą być usuwane przez Usługodawcę.
   

VIII. KARTA PODARUNKOWA

 1. Usługobiorca (Nabywca) może nabyć Kartę Podarunkową uprawiającą wskazaną osobę do korzystania Usług Serwisu na wartość odpowiadającą cenie Karty (Obdarowany).
 2. Nabywca nie ponosi ww. kosztów dostawy Karty.
 3. Ceny Kart Podarunkowych oraz powiązane z nimi daty ważności są wskazane w cenniku Usług Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania pod właściwy adres kurierem Karty Podarunkowej wraz z informacjami wskazanymi przez Nabywcę.
 5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność na czas określony od dnia jej wydania Obdarowanemu.
 6. W celu korzystana z Usług Serwisu za pośrednictwem Karty niezbędne jest posługiwanie się Kodem Karty.
 7. Obdarowany ma możliwość jednorazowego wykorzystania środków pieniężnych dostępnych na Karcie Podarunkowej.
 8. Zastrzegamy, że Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.
 9. W przypadku gdy cena Usług zamówionych przez Obdarowanego przewyższa środki dostępne na karcie, Obdarowany powinien dopłacić brakującą części ceny zgodnie z akceptowanymi w Serwisie sposobami płatności.
   

IX. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena wynajmu Odzieży zawiera w sobie opłatę za pranie oraz naprawy drobnych uszkodzeń Odzieży.
 3. Do każdego zamówienia Usługodawca dołącza Dowód zakupu usług.
 4. Usługobiorca dokonujący zakupu usługi jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Usługodawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 5. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia dokonuje płatności kartą kredytową/płatniczą lub kodem z Karty Podarunkowej.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej / płatniczej kwotami określonymi w rozdziale VI Regulaminu.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest udostępnić na karcie kredytowej / płatniczej kwotę odpowiadającą dodatkowym opłatom z tytułu uszkodzenia lub braku zwrotu Odzieży bez wezwania w terminie 7 dni od dnia naliczenia ostatniej opłaty zgodnie z regulacjami rozdziału VI Regulaminu.
 8. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Usługobiorca ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się na stronie Serwisu w zakładce Płatność.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Usługodawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Usługobiorca będzie informowany przez Usługodawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
   

X. DOSTAWA

 1. Odzież dostarczana jest na adres podany przez Usługobiorcę w zamówieniu przez firmę kurierską.
 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia w Serwisie.
 3. Usługobiorca w terminie 7 dni przed dniem dostarczenia Odzieży ma prawo do zmiany adresu dostawy.
 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Usługobiorca jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 5. Koszty dostawy Odzieży ponosi Usługobiorca, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Serwisu w zakładce Dostawa.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do odebrania wysłanej Odzieży.
 7. Wraz z dostarczoną przesyłką Usługobiorca otrzymuje dokumentację ułatwiającą zwrot Odzieży po okresie wypożyczenia.
 8. Po otrzymaniu Odzieży zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Odzieży lub też innych nieprawidłowości Odzieży zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
   

XI. REKLAMACJA USŁUG SERWISU

 1. Usługobiorca może reklamować wypożyczoną Odzież na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Reklamacja Usług i Serwisu nie dotyczy Usługobiorcy, który skorzystał ze zniżki lub kodu rabatowego.
 3. Po otrzymaniu Odzieży Usługobiorca powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera Odzież zgodnie z zamówieniem oraz czy nie jest ona uszkodzona lub zabrudzona.
 4. Usługobiorca może reklamować usługę najmu, jeżeli po otrzymaniu Odzieży stwierdzi jej nieprzydatność do użycia.
 5. Określona powyżej nieprzydatność może dotyczyć takich rzeczy jak:
  1. zabrudzenia Odzieży,
  2. uszkodzenia Odzieży,
  3. zły rozmiar,
  4. zły model Odzieży,
 6. Reklamacji nie podlega Odzież, która dostarczona została zgodnie ze złożonym zamówieniem (model i rozmiar) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń / zabrudzeń). W takich przypadkach Usługodawca może odmówić zasadności reklamacji.
 7. Celem złożenia reklamacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać na +48 570 167 030 lub info@lovethedress.pl.
 8. Celem przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Usługodawcy nr zamówienia.
 9. Po zgłoszeniu reklamacji, Usługodawca poinstruuję Usługobiorcę o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Usługodawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Usługobiorcę do:
  1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń / zabrudzeń,
  2. odesłania Odzieży do Usługodawcy.
 11. Usługobiorca nie ponosi kosztów zasadnych Reklamacji.
 12. W trosce o jak najlepszą jakość usług, Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak aby Usługobiorca mógł skorzystać z usługi najmu w terminach wskazanych w zamówieniu.
 13. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
  1. ponowne wypożyczenie Odzieży w innym terminie (w zależności od dostępności),
  2. wypożyczenie innej Odzieży z tej samej kategorii cenowej w innym terminie (w zależności od dostępności ),
  3. wypożyczenie innej Odzieży z wyższej kategorii cenowej za dopłatą (w zależności od dostępności),
  4. zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 14. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług serwisu nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
   

XII. REKLAMACJA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.
 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  3. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    

XIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, jednak nie później niż 10 dni przed wykonaniem usługi wypożyczenia.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na Love The Dress Sp. z o.o. w organizacji. ul. Bagatela 15/91 00-585 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej. Oświadczenie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Usługodawcę, tym samym kanałem, którym Usługobiorca dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  2. o świadczenie usług w zakresie rezerwacji zasobów, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku gdy Usługobiorcą jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
   

XIV. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając z Serwisu wyraża zgodę.
   

XV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
   

XVI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
 2. Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
   

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu w których stroną przeciwną w stosunku do Usługodawcy byłby inny przedsiębiorca, będą poddane rozstrzygnięciu przed sądem właściwym miejscowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 6. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@lovethedress.pl

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK     Przeczytaj więcej