Reklamacje

I. REKLAMACJA USŁUG SERWISU
 1. Usługobiorca może reklamować wypożyczoną Odzież na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Po otrzymaniu Odzieży Usługobiorca powinien sprawdzić czy przesyłka zawiera Odzież zgodnie z zamówieniem oraz czy nie jest ona uszkodzona lub zabrudzona.
 3. Usługobiorca może reklamować usługę najmu, jeżeli po otrzymaniu Odzieży stwierdzi jej nieprzydatność do użycia.
 4. Określona powyżej nieprzydatność może dotyczyć takich rzeczy jak:
  1. zabrudzenia Odzieży,
  2. uszkodzenia Odzieży,
  3. zły rozmiar,
  4. zły model Odzieży,
 5. Reklamacji nie podlega Odzież, która dostarczona została zgodnie ze złożonym zamówieniem (model i rozmiar) w stanie pozwalającym na jej normalne użytkowanie (brak uszkodzeń / zabrudzeń). W takich przypadkach Usługodawca może odmówić zasadności reklamacji.
 6. Celem złożenia reklamacji Usługobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o stwierdzonej nieprzydatności. Zgłoszenia należy dokonać na info@lovethedress.pl.
 7. Celem przyśpieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przygotowanie i przekazanie Usługodawcy nr zamówienia.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji, Usługodawca poinstruuję Usługobiorcę o czynnościach niezbędnych do szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Usługodawca rozpatrując reklamację może w szczególności zobowiązać Usługobiorcę do:
  1. wykonania poglądowych zdjęć uszkodzeń / zabrudzeń,
  2. odesłania Odzieży do Usługodawcy.
 10. Usługobiorca nie ponosi kosztów zasadnych Reklamacji.
 11. W trosce o jak najlepszą jakość usług, Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie tak aby Usługobiorca mógł skorzystać z usługi najmu w terminach wskazanych w zamówieniu.
 12. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient ma możliwość wyboru formy rekompensaty:
  1. ponowne wypożyczenie Odzieży w innym terminie (w zależności od dostępności),
  2. wypożyczenie innej Odzieży z tej samej kategorii cenowej w innym terminie (w zależności od dostępności ),
  3. wypożyczenie innej Odzieży z wyższej kategorii cenowej za dopłatą (w zależności od dostępności),
  4. zwrot wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 13. Opisanej w niniejszym rozdziale Reklamacja usług serwisu nie należy utożsamiać z rękojmią za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
   
II. REKLAMACJA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  4. podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę.
 6. Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  3. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy również, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie.     OK     Przeczytaj więcej